Δικαιώματα τον Υποκειμένων των Δεδομένων - AMD TELECOM SA

Αίτηση

Για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα του σωστού ατόμου, σας ζητούμε να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά σας

Απόδειξη ταυτότητας (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, εθνική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης.)

Εάν δεν είστε το υποκείμενο των δεδομένων, ανεβάστε:

1) Η απόδειξη της ταυτότητάς σας  2) Απόδειξη ταυτότητας του  υποκειμένου των δεδομένων 3) Εξουσιοδότηση απο το ΥΔ.