Τα δεδομένα που θα εισάγετε εισέρχονται στην πλατφόρμα Routee © από την AMD Telecom, η οποία είναι GDPR compliant. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ζητήσετε την επεξεργασία ή διαγραφή τους.